ข่าวประชาสัมพันธ์

 • หลักสูตรเทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค 4.0
  21 Jun 2018
 • หลักสูตร "การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft PowerPoint"
  20 Jun 2018
 • หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2016
  8 Jun 2018
 • หลักสูตร "สร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Pivot Table และ Pivot Chart แบบมืออาชีพ"
  5 Jun 2018
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมกิจกรรม STARTUP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน The StartUp ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์,วางแผนธุรกิจทางการตลาด และรับสิทธิพิเศษมากมาย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
  24 May 2018
 • วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเป็นวิทยากร (โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์) 
  22 May 2018
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561
  17 May 2018
 • กิจกรรมเสริมเพิ่มความรู้ การู้ทันภัยไซเบอร์ยุค Thailand 4.0
  10 May 2018