ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การใช้งาน Office 365 การจัดการและการบริหารงานในองค์กร
  17 Jan 2019
 • เข้าร่วมประชุมTDGA เครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ
  18 Dec 2018
 • แจ้งเปลี่ยนโดเมน @live.up.ac.th สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
  3 Dec 2018
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน”
  16 Oct 2018
 • โครงการอบรมชิงปฏิบัติการ  สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตร สร้างการรับรู้ การใช้แอปพลิเคชั่น ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน
  25 Aug 2018
 • โครงการแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  22 Aug 2018
 • การเข้าใช้งาน UP Office 365 for Students
  21 Aug 2018
 • แนะนำนิสิตใหม่ 2561 การใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยา
  14 Aug 2018