• อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน”
  16 Oct 2018
 • โครงการอบรมชิงปฏิบัติการ  สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตร สร้างการรับรู้ การใช้แอปพลิเคชั่น ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน
  25 Aug 2018
 • โครงการแนะนำการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  22 Aug 2018
 • การเข้าใช้งาน UP Office 365 for Students
  21 Aug 2018
 • แนะนำนิสิตใหม่ 2561 การใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยา
  14 Aug 2018
 • การประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อนำเสนองานพัฒนามาตรฐานหลักสูตรดิจิทัลฯ
  7 Aug 2018
 • Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก & ทิศทาง แนวโน้ม การขับเคลื่อน และนวัตกรรมของโลกอนาคต
  6 Aug 2018
 • UP IT GUIDE 2018
  3 Aug 2018
 • หลักสูตรเทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค 4.0
  21 Jun 2018
 • หลักสูตร "การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft PowerPoint"
  20 Jun 2018
 • หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2016
  8 Jun 2018
 • หลักสูตร "สร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Pivot Table และ Pivot Chart แบบมืออาชีพ"
  5 Jun 2018
 • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมกิจกรรม STARTUP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้กับนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน The StartUp ในการร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์,วางแผนธุรกิจทางการตลาด และรับสิทธิพิเศษมากมาย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup)
  24 May 2018
 • วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเป็นวิทยากร (โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์) 
  22 May 2018
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561
  17 May 2018
 • กิจกรรมเสริมเพิ่มความรู้ การู้ทันภัยไซเบอร์ยุค Thailand 4.0
  10 May 2018
 • เริ่มใช้ประกาศนโยบายการให้บริการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย วันที่ 1 พฤษภาคม 2518 นี้
  17 Apr 2018
 • นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงาน ณ CITCOMS
  17 Apr 2018
 • ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT TRENDS 2018)
  17 Apr 2018
 • CITCOMS ต้อนรับคณะผู้บริหารจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  17 Apr 2018
 • แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่าย วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 02.00-05.00 น.
  17 Apr 2018
 • เปิดโครงการความร่วมมือ พัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย ศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร เพื่อ พัฒนาไปสู่ยุค Digital University 4.0 ระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
  17 Apr 2018
 • ขอเชิญนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ “Technology Trends 2018”
  17 Apr 2018
 • งานฝึกอบรมสารสนเทศ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการ อบรมการใช้ระบบ OFFICE 365 ให้กับกองคลัง
  17 Apr 2018