• วันที่ 5 เมษายน 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ด้วย PowerPoint 2016
  18 Apr 2019
 • เชิญชวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา"
  9 Apr 2019
 • เชิญชวนบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint”
  18 Mar 2019
 • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเป็นวิทยากร (โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตคณะแพทยศาสตร์)
  28 Feb 2019
 • วันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562  มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Mobile Application Development by Flutter SDK for Beginners"
  28 Feb 2019
 • เชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Mobile Application Development by Flutter SDK for Beginners"
  18 Feb 2019
 • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับบริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development"
  15 Feb 2019
 • วันที่ 23-25 มกราคม 2562 โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน IOT”
  13 Feb 2019
 • เชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส Basic of iOS Application Development" (Workshop)
  13 Feb 2019
 • วันที่ 16 มกราคม 2562 โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมการใช้งาน Office 365 การจัดการและการบริหารงานในองค์กร
  17 Jan 2019