ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT TRENDS 2018)

เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT TRENDS 2018) ณ ห้องประชุมจำมจุรี โรงแรมไอบิส สไตล์เชียงของ ริเวอร์ฟร้อนท์จังหวัดเชียงราย   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้ถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สำราญ ทองแพง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการ นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงาน สำหรับโครงการอบรมในครั้งนี้ มีบุคลากร อาจารย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมโครงการกว่า 50 คน