ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

หนังสือ ศธ.0590.12/491 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 05/06/61 หลักสูตร "สร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Pivot Table และ Pivot Chart แบบมืออาชีพ"
 

เป้าหมาย : บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, ผู้สนใจ)
จำนวน (คน) : 60 คน

   
วันที่ 07/06/61 หลักสูตร "เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2016"
 
เป้าหมาย : บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป, ผู้สนใจ)
จำนวน (คน) : 60 คน
   
วันที่ 19/06/61 หลักสูตร "การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft PowerPoint"
 

เป้าหมาย : บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ตำแหน่ง บริหารงานทั่วไป, เลขานุการ, ผู้สนใจ)
จำนวน (คน) : 60 คน

   
วันที่ 21/06/61 หลักสูตร "เทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค 4.0"
 

เป้าหมาย : บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา (ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, ผู้สนใจ)
จำนวน (คน) : 60 คน

   
วันที่ 07/08/61 สัมมนา หัวข้อ "Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก & การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0"
 

เป้าหมาย : นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
จำนวน (คน) : 100 คน