วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเป็นวิทยากร (โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตวิทยาศาสตร์) 

วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเป็นวิทยากร (โครงการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์) ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ict1103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่ การใช้งาน Microsoft Office Excel 2016 และ Microsoft Office Word 2016 โดยมีนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 70 คน