หลักสูตร "สร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Pivot Table และ Pivot Chart แบบมืออาชีพ"

 

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กองการเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ Thailand 4.0 อบรมบุคลากรหลักสูตร "สร้างรายงานด้วยเครื่องมือ Pivot Table และ Pivot Chart แบบมืออาชีพ"เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความพร้อมกับเทคโนโลยีและให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 62 คน