หลักสูตร เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2016

 

วันที่ 7 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กองการเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ Thailand 4.0 อบรมบุคลากรหลักสูตร "เทคนิคการจัดเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word 2016"เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความพร้อมกับเทคโนโลยีและให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน