หลักสูตร "การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft PowerPoint"

IMG_6687.jpg

IMG_6712.jpg

IMG_6736.jpg

IMG_6702.jpg

IMG_6741.jpg

IMG_6727.jpg

IMG_6795.jpg

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กองการเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ Thailand 4.0 อบรมบุคลากร หลักสูตร "การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ด้วย Microsoft PowerPoint" เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความพร้อมกับเทคโนโลยีและให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 64 คน