หลักสูตรเทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค 4.0

วันที่ 121 มิ.ย. 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กองการเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อรองรับ Thailand 4.0 อบรมบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการใช้ Infographic สำหรับการทำงานในยุค 4.0" เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความพร้อมกับเทคโนโลยีและให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 75 คน

IMG_6888.JPG

IMG_6965.JPG

IMG_7026.JPG

IMG_7030.JPG

IMG_7049.JPG

IMG_7089.JPG