Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก & ทิศทาง แนวโน้ม การขับเคลื่อน และนวัตกรรมของโลกอนาคต

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

หนังสือ ศธ.0590.12/491 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2561

วันที่ 31/08/61 สัมมนา หัวข้อ "Disruption เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก & การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0"
 

เป้าหมาย : นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา
จำนวน (คน) : 100 คน