การประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อนำเสนองานพัฒนามาตรฐานหลักสูตรดิจิทัลฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA) ในการดำเนินการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อนำเสนองานพัฒนามาตรฐานหลักสูตรดิจิทัลฯ พร้อมหารือประเด็นเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Kensinton ballroom ชั้น 5 โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ38013756_1797355320334101_5827148680725004288_o.jpg38192008_1797356793667287_1054803878672859136_o.jpg

38164172_1797357167000583_5380241223153876992_o.jpg