แนะนำนิสิตใหม่ 2561 การใช้งานสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2561 ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกองบริการการศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่  ประจำการศึกษา 2561 นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นายธิตินนท์ มณีธรรม หัวหน้างานฝึกอบรมและ นายพิษณุกร จิตจำนงค์ หัวหน้างานงานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ แนะนำการให้บริการต่างๆ ของศูนย์ฯ เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเข้าใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ รวมถึงการติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้

IMG_7211.jpg

IMG_7167.jpg

IMG_7245.jpg

IMG_7235.jpg

IMG_7215.jpgIMG_7312.jpg