โครงการอบรมชิงปฏิบัติการ  สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตร สร้างการรับรู้ การใช้แอปพลิเคชั่น ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน

เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561  ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้รับเป็นวิทยากร ส่วนงานราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา ในโครงการอบรมชิงปฏิบัติการ 
สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายเน็ตประชารัฐ หลักสูตร สร้างการรับรู้ การใช้แอปพลิเคชั่น ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน
นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายวรวิทย์ บุรณศิริ มาเป็นประทานในพิธี ผู้เข้าร่วมโครงการ 180 คน นายพลรบ สวัสดี ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบหมายให้นายธิตินนท์  มณีธรรม นายนาถพล ศิริบรรสพ นางสาวนิลุบล ปิงเมืองเหล็ก และนางสาวณัฐกร วงศ์ใหญ่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

S_8470579191949.jpg

S_8470579152241.jpg

S_8470579246207.jpg

S_8470579303236.jpg

S_8470579325754.jpg

S_8470579211434.jpg

S_8470579223390.jpg

S_8470579253867.jpg