เชิญชวนนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน”

รายละเอียดหลักสูตร
          MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มาพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงโต้ตอบ ซึ่งสามารถคำนวณคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อน เช่น ภาษา C, C++ หรือ Fortran โปรแกรม MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computing) ที่สามารถแสดงผลกราฟิก และเขียนแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถคำนวณผลลัพธ์ สามารถพัฒนาอัลกอลิทึม สร้างแบบจำลองและแอพพลิเคชั่นได้ง่ายและรวดเร็ว ภายในโปรแกรม MATLAB ประกอบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ทูลบ็อกซ์ (Toolbox) และฟังก์ชันพื้นฐานจำนวนมาก ทำให้การวิเคราะห์ทำได้รวดเร็วมากกว่าโปรแกรมตารางคำนวณ (Spreadsheet) และสามารถประยุกต์ใช้งานได้หลายสาขา เช่น การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) การสื่อสาร (Communication) การประมวลผลภาพและวิดีโอ (Image and Video Processing) ระบบควบคุม (Control System) การวัดและควบคุม (Instruments and Control) การคำนวณทางเศรษฐศาสตร์ (Economic) การคำนวณทางชีววิทยา (Biology) เป็นต้น

เป้าหมาย :  บุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา

จำนวน (คน) :  30 คน

กำหนดการ 

  • MATLAB ครั้งที่ 1 ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561  
  • บันทึกข้อความ , กำหนดการ , ลงทะเบียน