ประวัติหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Center for Information Technology and Communication Services (CITCOMS)

ตราสัญลักษณ์

logo.jpg

12 กรกฎาคม 2553

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึ้น และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการ อย่างเต็มรูปแบบ

16 กรกฏาคม 2553

สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดต้้ง ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกองในโครงสร้างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Center for Information Technology and Communication Services หรือ CITCOMS โดยมีสถานที่ทำการ ณ อาคารเรียนรวมหลังแรก (ห้องภูกามยาว)

มิถุนายน 2554

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรืออาคาร ICT โดยสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารปีกด้นตะวันออก ชั้น 3 เป็นสำนักงานและชั้น 2 เป็นห้องศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center)

เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและการให้บริการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในใหม่ ประกอบไปด้วย 5 หน่วยงานได้แก่ งานธุรการ งานบริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และงานฝึกอบรมสารสนเทศ

มีนาคม 2559

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิดให้บริการ Self Training Room เพื่อใช้เป็นห้องฝึกการใช้งานบริการออนไลน์และระบบสารสนเทศต่างๆของมหาวิทยาลัย พร้อมบริการสอบมาตรฐานสากลด้าน IT และบริการห้องจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์