การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA)

EB.1(2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

 1. โครงสร้างหน่วยงาน
 2. ภารกิจหน่วยงาน
 3. ผู้บริหารหน่วยงาน
 4. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 5. แผนปฏิบัติการประจำปี
 6. การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
 9. ที่อยู่ช่องทางการติดต่อ
 10. ช่องทางการร้องเรียน
  • ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท 054 466 666 ต่อ 2355
  • ร้องเรียนผ่านทาง e-mail citcoms@up.ac.th
  • ร้องเรียนผ่านทาง Facebook facebook.com/citcoms.up