ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พันธกิจ

  • พัฒนาบุคลากรและนิสิตให้มีทักษะและความสามารถด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการเรียนรู้แก่นิสิต บุคลากร และชุมชน ตามแนวคิดปัญญารวมหมู่เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน
  • พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุศิลปะและวัฒนธรรม
  • พัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อสนองตอบต่อนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

กงล้อกลยุทธ์ (Strategy Wheel)

Strategic Wheel v2 - Network.jpg